Ders İçerikleri

1.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILȂP TARİHİ-I (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı, inkılap ve benzeri kavramları anlayabilme, Osmanlı imparatorluğunun yıkılışını Osmanlı Batılılaşma Hareketlerinin Atatürk dönemi İnkılâplarına etkisini kavrayabilme. Osmanlı Devleti’nin çöküş sebeplerini, ıslahatları, Fikir Akımlarını, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerini, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarını, Mondros Ateşkes Antlaşmasını, işgaller karşısında memleketin durumunu, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışını, Millî Mücadele için ilk adım, Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvây-ı Milli’ye, Misak-ı Milli, TBMMM’nin açılması İstiklal Savaşımızın hangi şartlarda ve nasıl doğup geliştiğini, Modern Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu öğretmeyi amaçlar.

Dersin içeriği, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin içeriği, inkılap ve inkılapla ilgili kavramlar, Osmanlı Devletinin yıkılışı, XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri, Osmanlı Devletinin son döneminde devleti kurtarmaya yönelik fikir akımları, XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası memleketin durumu, Milli Mücadeleye hazırlık dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve çalışmaları.

Dersin hedefleri

-                     Öğrencilerin, Atatürk ilke ve inkılâplarını doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır.

-                     Millî mücadelenin ne kadar zor koşullar altında kazanıldığının bilinmesini sağlamaktır.

 

BSM101 METEOROLOJİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilerin hava, iklim, iklim elemanı, iklim faktörlerini tanımasını, meteorolojik olaylar konusunda bilgi edinmeleri, olumsuz meteorolojik olaylar ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgi edinmelerini sağlanması

Dersin içeriği, meteorolojinin amacı ve önemini kavrama, atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür bitkilerine zararları, hava, iklim ve iklim elemanları, iklim elemanlarının peyzaj üzerine etkisi, olumsuz yönde etkisi olabilecek meteorolojik olaylar, küresel iklim değişikliği ve tarım ve su kaynakları üzerine etkisi.

Dersin hedefleri,

-          Öğrencilerin, meteorolojik olayları ve bunların peyzaj üzerine etkisini öğrenmelerini sağlamaktır.

 

ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencileri teknolojik gelişmelerden haberdar ederek, temel kavramlar hakkında bilgi vermek, Temel bilgisayar teknolojilerini tanımalarını sağlamak. Bir bilgisayar sisteminin bileşenlerini ve işlevlerini öğrenerek bunları kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak.

Dersin içeriği Bilgi Teknolojilerine Ait Temel Kavramlar İşletim Sistemlerinin Amaçları ve Kullanımı İşletim Sistemi Ayarları İşletim Sisteminde Dosya ve Klasör Organizasyonu Bir Kelime İşlemci Programının Tanıtılması ve Kullanımı Kelime İşlemci Programında Veri Giriş ve Biçimlendirme İşlemler Kelime İşlemci Programında Belge Düzenleme, Resim Tablo vb Eklenmesi Bir Elektronik Tablolama Programının Tanıtılması ve Kullanımı Elektronik Tablolama Programında Veri Giriş ve Biçimlendirme İşlemleri Elektronik Tablolama Programında Formüller, Grafiklerin Kullanımı Bir Sunu Programının Tanıtılması ve Kullanımı Sunu Programında Slayt Tasarımı ve Özel Animasyonların Hazırlanması Elektronik Tablolama, Programıyla Mesleğe Yönelik Uygulamalar Sunum Programıyla Mesleğe Yönelik Uygulamalar Güvenli İnternet Kullanımı.

 

ING101 YABANCI DİL-I (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı,  Bu ders ile öğrencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" B1 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin içeriği 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama, 4: Bireysel Çalışma

 

MAT109 MATEMATİK (3+0+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı, Dersin amacı matematiksel hesaplama gerektirecek branş derslerinde öğrencilerinin yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamaktır.

Dersin içeriği, sayılar ve bazı temel özellikleri, sıralı ikili, kümelerin kartezyen çarpımı ve koordinat sistemi, bağıntı ve özellikleri, fonksiyonlar; bazı özel fonksiyonlar ve fonksiyonlar üzerinde yapılan işlemler, özdeşlikler, birinci dereceden denklemler ve grafikleri, ikinci dereceden, üslü köklü ve rasyonel denklemler, mutlak değerli ve karışık tipten denklemler, ikinci derecen fonksiyonların grafikleri, eşitsizlikler, kesirli ve mutlak değerli eşitsizlikleri, cebirsel, parçalı ve trigonometrik fonksiyonlar, fonksiyonları limit ve sürekliliği ile ilgili temel bilgileri içerir.

Dersin hedefleri,

-                     Küme ve sayı kavramlarını öğretmek

-                     Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları öğretmek

-                     Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi öğretmek

-                     Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini öğretmek

-                     Türev ve uygulamalarını öğretmek

-                     Türev yardımıyla eğri çizimini öğretmek

 

 

PMB101 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ (2+1+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilere peyzajı ve peyzaj mimarlığı mesleğini tanıtmak, çalışma alanları hakkında temel bilgiler vermek, peyzaj projeleri, hazırlık aşamaları ve içerikleri hakkında genel bir görüşe sahip olmalarını sağlamak, mesleki açıdan önemli konularla ilgili farkındalık yaratmak ve peyzaj mimarlığı bölümünde 4 yıl boyunca alınacak derslere yönelik fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin içeriği, peyzaj mimarlığı tanımı, temel kavramlar ve uğraşı alanları. Peyzaj çalışmalarında projelendirme. Proje aşamaları ve her aşamanın içeriği. Röper noktalarının belirlenmesi ve vaziyet planlarının çıkarılması. Alan envanteri tanımı ve alan envanteri çalışmasında belirlenmesi gerekli faktörler (iklimsel, topografik, jeolojik, varsa arkeolojik, edafik, fiziksel, floristik ve faunatik faktörler). Fikir planı, Avan proje, yapısal tasarım ve bitkisel tasarım aşamalarının öğretilmesi.

Dersin hedefleri,

-                     Peyzaj mimarlığı ile ilgili temel bilgileri öğretmek,

-                     Alan envanterinin (survey) hazırlanmasına ilişkin bilgilerin öğretilmesi,

-                     Proje hazırlama sürecine ait aşamaların öğretilmesi

-                      

PMB103 TEMEL TASARIM (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı, temel tasarımın anlamı, amacı ve peyzaj mimarlığındaki yeri, temel tasarım öğeleri (çizgi, yön, aralık, biçim, ölçü, renk, değer, doku, ışık-gölge, hareket) ile temel tasarım ilkeleri (tekrar, denge, zıtlık, uyum, egemenlik, birlik, uygunluk, devamlılık, bütünlük) konusunda öğrencilere bilgiler vermektir. Edinilen bilgiler ışığında öğrencilerin iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar yapmalarını sağlamak dersin diğer amacıdır.

Dersin içeriği, temel tasarım, nokta-çizgi çalışmaları, açık-koyu, ışık-gölge ile ilgili kavramlar, form çağrışımları ve kompozisyon, üç boyutlu form, renklendirme uygulamaları, kolaj tekniği, yüzey üzerine doku (strüktür) çalışmaları.

Dersin hedefleri,

- Temel tasarım öğelerinin kullanımının öğretilmesi

- Temel tasarım ilkelerinin kullanımının öğretilmesi

- Mekan tasarımlarında temel tasarım öğe ve ilkelerini kullanarak yüzey oluşturma

- Özgün uygulamalar yapmaya ilişkin yeterlilikleri kazanmdırmak.

 

PMB105 ÇİZİM TEKNİĞİ VE PERSPEKTİF (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı proje çizimleri için gerekli araç ve gereçlerin tanıtılması, çizim için gerekli olan kavramların verilmesi, perspektif çizim tekniklerinin anlatılarak üç boyutlu algılama ve çizme yeteneğinin geliştirilmesidir.

Dersin içeriği, Teknik çizimin kuralları, kullanılan çizgi çeşitleri ve bunların kullanıldığı yerler, çizim ölçekleri. Perspektif çizim, perspektif çeşitleri (izometrik, dimetrik ve eğik ) ve kuralları, bunlara ait model parçaların çizimleri, izdüşüm çizimler. İki boyutlu çizimlerde ön, üst ve yan görünüşler. Cisimlerin ön, üst ve yan görünüşlerinin çizimi, cisimlerin iki boyutlu ve üç boyutlu çizimlerinin karşılaştırılması, çizimlere ölçü verilmesi, ölçülendirme kuralları, kesit çizimler, kesit çizim çeşitleri ve kesit alma kuralları, perspektif çizimden iki boyutlu çizim, iki boyutlu çizimden perspektif çizimler yapılması.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencilere temel teknik çizim bilgilerinin aktarılması,

-                     Perspektif ve çeşitlerinin öğretilerek uygulanması,

-                     Ölçü ve ölçek kavramları arasındaki farkların öğretilmesi

 

 

 

TUR101 TÜRK DİLİ-I (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı temel dil bilgisi kuralları, Türkçe’nin sahip olduğu özellikler ve kurallar konusunda bilgi vermek ve öğrencilere sözlü ve yazılı olarak duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili olarak ifade edebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. 

Dersin içeriği, dilin tanımı, özellikleri ve çeşitleri; dil-millet, dil-düşünce, dil-kültür ilişkisi; yeryüzündeki diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî (sözlü ve yazılı) gelişimi; Türkiye Türkçesinin tarihi gelişimi, ses bilgisi, ses olayları, şekil bilgisi (kelimede kök, gövde ve ekler), kelime türetme yolları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretlerinin önemi, kullanıldığı yerler ve doğru kullanımı.

Dersin hedefleri,

-                     Türk dilinin temel özelliklerinin öğretilmesi,

-                     Konuşma ve yazma ile ilgili kuralların öğretilmesi

 

2.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı öğrencilere Cumhuriyet dönemi, Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgiler vermektir.

Dersin içeriği, Başlıca ayaklanmalar, Sevr antlaşması, Kuvây-ı Milliye ve önemi, Ermeni sorunu, Millî mücadelenin savaş dönemi, Mudanya ateşkesi, Lozan Barış Antlaşması, Siyasal, Sosyal, Eğitim, Hukuk alanında yapılan inkılâplar, Çok partili hayata geçiş denemeleri, Şeyh Sait Ayaklanması, Menemen Olayı, Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Atatürk İlkeleri

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencilerin, Atatürk ilke ve inkılâplarını doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır.

-                     Millî mücadelenin ne kadar zor koşullar altında kazanıldığının bilinmesini sağlamaktır.

 

BSM106 ÖLÇME BİLGİSİ (2+2+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı uzunluk, alan, eğim, yükseklik ölçümleri, arazi tesviyesi ile ölçme ve aplikasyon sırasında kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgiler verilmesidir.

Dersin içeriği, topoğrafyanın tanımı, kullanım alanları, topoğrafyada (Ölçme bilgisinde) kullanılan terimler, izdüşüm yüzeyleri, topoğrafyada kullanılan ölçü birimleri, ölçme hata ve yanlışlıkları, doğruların çakılması, uzunlukların ölçülmesi, dik inme, dik çıkmada kullanılan araçlar ve yöntemler, basit eğim ölçmeleri ve gerekli araçlar, yüksekliklerin ölçülmesi (Nivelman), nivelman metotları, geometrik nivelmanın yapılışı, planların çıkarılması, alanların ölçülmesi ve eş yükseklik eğrilerinin (tesviye eğrilerinin) geçirilmesi.

Dersin hedefleri,

-                     Topoğrafya (ölçme bilgisi) ile ilgili genel bilgileri, topoğrafyada kullanılan ölçü birimlerini, ölçekleri, doğruların çakılmasını, uzunluk ölçmelerini, dik inmeyi, dik çıkmayı, eğim ve açı ölçmelerini, yükseklik ölçmelerini, geometrik nivelmanın yapılışını, eş yükseklik eğrilerinin (tesviye eğrilerinin) geçirilmesini, plan çıkarmayı ve alan ölçmeyi öğretmektir. 

 

ING102 YABANCI DİL-II (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı temel düzeyde İngilizce bilgisinin kazandırılmasını sağlamak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında sözlü ve yazılı olarak İngilizce iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin içeriği, bu derste öğrenci odaklı olarak CEF A2 düzeyindeki temel konular iletişimsel yaklaşım benimsenerek ve dört temel yetenek dahilinde verilmeye çalışılır.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencinin temel seviyede İngilizce dilbilgisine hakim olarak kendini ifade etmesi öngörülür.

 

PMB102 PEYZAJ SANAT TARİHİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilere ilkçağlardan başlayarak günümüze kadar gelen bahçe ve peyzaj sanatı anlayışları, kavramları, eserleri ve etkilendikleri akımlar konusunda bilgiler vermek ve örnekler sunarak dünyada farklı dönemlerde ve kültürlerde oluşturulmuş bahçeler arasındaki ilişkileri ve farklılıkları kıyaslayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin içeriği, ilk bahçeler, Mısır ve Eski İran’da bahçe sanatı, Mezopotamya-Ege ve Roma bahöe sanatı, Orta Çağ Avrupası’nda bahçe sanatı, İslam bahçe sanatı, rönesans bahçe sanatı, barok bahçe sanatı, Uzakdoğu bahçeleri, İngiliz bahçe sanatı, Anadolu’da Türk bahçe sanatı ve saray bahçeleri.

Dersin hedefleri,

-                     İlk yüzyıllardan itibaren bahçe sanatlarının ortaya çıkışı ve bunların peyzaj sanat tarihi açısından değerlendirilmesini öğretmek,

-                     Peyzaj mimarlığına etkisi olan bahçe sanatları hakkında bilgi edinilmesi

 

PMB104 MİMARLIK BİLGİSİ (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı öğrencileri temel mimarlık ve mimari proje çalışmalarının tanımı, kapsamı ve uygulama aşamasında gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgilendirmek, mimari terminoloji ve mimarlık disiplini konusunda peyzaj mimarlığı bakış açısı ile öğrencilerin bilgilendirilmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, mimari tanımlar, yapı, zemin, duvarlar, merdivenler, rampalar, çatılar ve örnek proje incelenmesi, uygulanması.

Dersin hedefleri,

-                     Mimarlık terminolojisinin öğretilmesi,

-                     Mimarlık ve peyzaj mimarlığı arasındaki ortak bilgilerin öğretilmesi ve karşılaştırılması,

-                     Peyzaj mimarlığı kapsamında mimari projelerin değerlendirilmesi.

 

PMB106 YAPI VE MALZEME BİLGİSİ (2+0+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı doğal malzemeler (taş, agrega, ahşap, metal), yapay malzemeler (beton, pişmiş toprak ürünleri, mozaikler, blok, karo, büz, briketler, sentetik petrol ürünleri, jeotekstil), borular (çelik borular, plastik borular), boya ve koruyucular), bağlayıcılar (çimento, kireç, alçı) ve metal ekleme malzemeleri (civata, somun, vida, kaynak, perçin) ve temel özellikleri, kullanım alanları konusunda öğrencilere bilgiler vererek peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımlarına yönelik örneklerle öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

Dersin içeriği, mimari tasarım ve uygulamalarda gerekli olan temel malzeme bilgisi ve genel strüktür elemanlarının tanıtılması, taşıyıcı sistemler, bağlayıcı (çimento, alçı kireç vb.) yapı malzemelerinin özelliklerini, bu malzemeleri strüktürel yapı elemanlarında kullanmayı, ölçekli çizimler ve özelliklerine göre uygun malzeme seçimini yapabilme, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.

Dersin hedefleri,

-                     Temel malzeme bilgisinin öğretilmesi,

-                     Malzeme bilgisinin peyzaj mimarlığında kullanımı,

-                     Yapı ve malzeme bilgisinin peyzaj projelerinde doğru bir şekilde kullanılması ve uygulanması

 

TPB112 TOPRAK BİLGİSİ (3+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilere toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağı oluşturan inorganik maddeler, organik maddeler, toprak suyu ve havası, toprak sınıfları ve arazi sınıfları konusunda bilgiler vermektir.

Dersin içeriği, bitkilerin gelişimi için bir durak yeri, kayaçların üzerini kaplayan dinamik bir ortam olarak belli bir ana materyal üzerinde iklim, organizma ve topografyanın etkisiyle zamanla oluşan toprak kaynaklarının oluşum, orijin, fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ile çeşitli toprak bozulma işlemleri sonucunda yok olma riskini ve sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında yönetimini kapsayan bilgiler edinilecektir.

Dersin hedefleri,

-                     Peyzaj mimarlığının temel malzemesi olan toprak ve bitki arasındaki ilişkinin öğretilmesi,

-                     Toprağın orijin ve katmanlarının öğretilmesi,

-                     Topraktaki kimyasal maddelerin bitki büyümesine etkisinin öğretilmesi

 

TUR102 TÜRK DİLİ-II (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı temel dil bilgisi kuralları, Türkçe’nin sahip olduğu özellikler ve kurallar konusunda bilgi vermek ve öğrencilere sözlü ve yazılı olarak duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili olarak ifade edebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. 

Dersin içeriği, dilin millet hayatındaki önemi belirtilerek köklü kurallar kazanmada ana dilin eğitim ve öğretimdeki yerinin kavranması için gerekli çalışmaları yapmak.

Dersin hedefleri,

-                     Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin bilinmesi.

-                     Türk dilinin köklü, kurallı, zengin ve üretken bir dil tarihî geçmişi olduğunun bilinmesi.

-                     Dil-kültür ilişkisi içinde dilin ortak kültürümüzün vazgeçilmez milli değerimiz olduğunun anlanması.

-                     Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallarının öğrenilmesi.

-                     Dil-düşünce birlikteliğinden hareketle dilimizin kelime yapısını öğrenip Türkçenin doğru, etkili ve güzel yazılabilmesi ve konuşulabilmesi.

 

SEÇ-1 SEÇMELİ DERS I (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

SEC 102 GENEL EKONOMİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde peyzaj mimarlığı öğrencilerinde bilgi birikimi sağlamaktır.

Dersin içeriği, ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları, uluslar arası iş gücü akımları, bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, ticaret borsaları, elektronik ticaret.

Dersin hedefleri,

-                     Çağın iktisadi, sosyal ve teknolojik yönden gelişmesinde katkısı inkâr edilemeyecek kadar açık olan ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düþüncenin mantığını anlatmak.

-                     Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünün incelenmesi.

-                     Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerinin incelenmesi.

-                      Para ve banka konuları ile bazı aktüel gelişmelerin analizi.

-                      Uluslararası iktisat konuları, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek.

 

SEC 104 TURİZM VE REKREASYON (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı turizm ve rekreasyon konularında öğrencilerin bilgi birikimlerini arttırmak ve bu konuların peyzaj mimarlığı çalışmalarındaki ilişkisini ortaya koymaktır.

Dersin içeriği, turizm kavramı ve çeşitleri, rekreasyon kavramı ve çeşitleri, rekreasyon ve turizm arasındaki ilişki.

Dersin hedefleri,

-                     Rekreasyon ve turizm tanımlarının öğretilmesi, aralarındaki ilişki hakkında bilgi edinilmesi.

 

SEÇ-2 SEÇMELİ DERS II (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

SEC 106 RESİM-I (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı çizim gerektiren dersler için öğrencilerin serbest el becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Dersin içeriği, resmin teknik sorunlarını ve uygulamalarını ön plana alan “resim nasıl yapılır?” sorusuna odaklanılmaktadır. Aktarma süreçlerine ilişkin görselleştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Dersin hedefleri,

-                     Temel çizim tekniklerinin öğretilmesi ve serbest el becerisinin geliştirilmesi.

 

3.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

PMB201 DENDROLOJİ-I (Gymnospermler) (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı iğne yapraklı (Gymnospermae) ağaç ve çalı grubu bitki türlerinin ve özelliklerinin tanıtılması, Latince ve Türkçe isimlerinin öğretilmesi, yayılış alanları ve yetişme ortamı istekleri gibi bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır.

Dersin içeriği, bitkilerin yaşam formları, ağaç, odunsu bitkilerde organların tanımı, isimlendirme (Nomenclature), Gymnospermae.

Dersin hedefleri,

-                     Çevredeki bitkilerin isimlendirilmesine ilişkin bilginin verilmesi,

-                     Bitki hayat formlarının tanımlanması,

 

PMB203 MEVSİMLİK VE ÇOK YILLIK BİTKİLER (2+2+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı çok yıllık ve mevsimlik bitki türlerinin özelliklerinin, Türkçe ve Latince isimlerinin, yetiştirme ortamı isteklerinin ve peyzajda kullanım yerlerinin öğrencilere aktarılmasıdır. 

Dersin içeriği, bahçe çiçeklerinin gruplandırılması. Önemli mevsimlik ve çok yıllık bahçe çiçeklerinin özellikleri ve ekolojik istekleri, yer örtücü bitkiler, çim bitkileri ve bahçe çiçeklerinden peyzaj tasarımında yararlanma olanakları

Dersin hedefleri,

-                     Çok yıllık ve mevsimlik bitki türlerinin öğretilmesi,

-                     Bitkilerin peyzaj tasarımında kullanılmasına ilişkin bilgilerin verilmesi

 

PMB205 TASARIM STÜDYOSU-I (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj projesi (alan analizleri ve fonksiyon diyagramı, avan proje, kesin proje, yapısal uygulama projesi, bitkisel uygulama projesi, detay projeler, kesit, perspektif, maket) aşamalarının anlatılarak öğrenciler tarafından konut bahçesi örneğinde uygulanmasının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, Teorik anlatımlardan, haftalık bireysel uygulamalardan ve 3-4 kişilik ekiplerle geliştirilecek projelerden oluşmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarını aşağıdaki tasarım öğelerini ve tasarım ilkelerini kullanarak sürdüreceklerdir: • Nokta, çizgi, düzlem, hacim, • Şekil, boyut, renk, doku, konum ve yönlenme • Bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık • Biçimin dönüştürülmesi • Biçimi ve mekanı tanımlama ve düzenleme • Doğal ve insan yapımı çevrelerde bu öğelerin görsel özelliklerinin algılanması • Algılananın sunulması.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencinin temel tasarım konusundaki bilgisinin ve görgüsünün geliştirilmesi,

-                     Kavramsal çizimler, eskizler ve üç boyutlu modelleme yoluyla yaratıcılığın güdülenmesi, algılama ve el becerilerinin geliştirilmesi.

 

PMB207 BİTKİSEL TASARIM (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı, Temel Tasarım dersinde öğretilen tasarım öğe ve ilkelerinden yararlanarak bitkilerin estetik ve işlevsel kullanımlarına yönelik tasarımların nasıl yapılabileceği, peyzaj çalışmalarında bitki seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve örnek uygulamalar yaptırmaktır.

Dersin içeriği, Bitki materyalinin ölçü, form, renk ve tekstür özellikleri açısından irdelenerek estetik ve işlevsel açıdan tasarımı ve kullanımı amaçlanır. Bitki materyalinin kentlerde yollar, binalar ve yolla ilişkilerinin yanı sıra, ağaçların kentlerde tasarım elemanı olarak kullanımına ilişkin tasarım kriterleri tartışılır. Bitkilerin, tasarım ilkeleri doğrultusunda uygun kullanımları projeler üzerinden tartışılmaktadır.

     Dersin hedefleri,

-                     Tasarım öğe ve ilkelerini kullanarak bitkilerin estetik ve işlevsel kullanımlarına yönelik tasarımların nasıl yapılabileceğini öğretmek,

-                     Peyzaj çalışmalarında bitkinin nasıl kullanılacagı konusunda bilgiler vermek

 

PMB209 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2+2+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı bilgisayar destekli tasarım yazılımlarını (AutoCAD, Photoshop, Sketch Up, vb) tanıtmak ve öğrencilere bu yazılımları kullanabilme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin içeriği, bilgisayar destekli çizim programlarının tanımak, peyzaj tasarımı çalışmalarında bilgisayar kullanımını kavramak, temel komutlar ve bu komutların uygulandığı 2 boyutlu çizim çalışmaları yapmak, 3 boyutlu çizim için temel bilgilerin anlatılması

Dersin hedefleri,

-                     Bilgisyar ortamında dijital tasarım yazılımlarını kullanarak 2 ve 3 boyutlu çizimler yapmak

 

PMB211 MAKET TEKNİĞİ (2+2+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı maket yapım tekniği konusunda bilgiler vererek ölçek kavramının, maket tiplerinin, maket yapımında kullanılan malzemelerin ve maket yapım sürecinin öğrenciler tarafından algılanmasını sağlamak ve bu konuda uygulamalar yaptırmaktır.

Dersin içeriği, eskiz üzerindeki 2 boyutlu çizimin, 3 boyutlu olarak algılanması amacıyla maket malzemelerinden yararlanılması, projenin maket üzerinde analiz edilip değerlendirilmesi. Projeye yönelik sorunlar için çözüm üretilmesinin öğrenilmesi.

Dersin hedefleri

-                     Çağdaş teknoloji ve teknikleri kullanarak proje çözümlemesi,

-                     Meslek pratiğini geliştirmek,

-                     Bireysel yetenekleri kullanmak

 

PMB213 DOĞA KORUMA (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı doğa korumanın önemi ve ülkemizdeki doğal alanların sorunlarına dikkat çekmek, doğa koruma bilincini geliştirmektir.

Dersin içeriği, Milli Parklar, Tabiat Parkları ve Tabiatı Koruma Alanları...vb., alanların biyoçeşitlilik durumları, mevcut sorunları ve çözüm önerileri, doğal koruma alanlarıyla ilişkili uluslararası antlaşmalar, Türkiye’de doğa koruma stratejileri.

Dersin hedefleri,

-                     Korunan alan terimlerinin öğrenilmesi,

-                     Korunan alanlar üzerindeki biyolojik çeşitliliğin kavranması ve yorumlanması,

-                     Yönetim ve koruma tedbirlerinin öğrenilmesi,

-                     Uluslararası antlaşmalar gereğince Türkiye’nin sorumluluklarının tanımlanması

 

4.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

PMB202 TASARIM STÜDYOSU-II (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj projesi (alan analizleri ve fonksiyon diyagramı, avan proje, kesin proje, yapısal uygulama projesi, bitkisel uygulama projesi, detay projeler, kesit, perspektif, maket) aşamalarının anlatılarak öğrenciler tarafından toplu konut örneğinde uygulanmasının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, Teorik anlatımlardan, haftalık bireysel uygulamalardan ve 3-4 kişilik ekiplerle geliştirilecek projelerden oluşmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarını aşağıdaki tasarım öğelerini ve tasarım ilkelerini kullanarak sürdüreceklerdir: • Nokta, çizgi, düzlem, hacim, • Şekil, boyut, renk, doku, konum ve yönlenme • Bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık • Biçimin dönüştürülmesi • Biçimi ve mekanı tanımlama ve düzenleme • Doğal ve insan yapımı çevrelerde bu öğelerin görsel özelliklerinin algılanması • Algılananın sunulması.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencinin temel tasarım konusundaki bilgisinin ve görgüsünün geliştirilmesi,

-                     Kavramsal çizimler, eskizler ve üç boyutlu modelleme yoluyla yaratıcılığın güdülenmesi, algılama ve el becerilerinin geliştirilmesi.

 

PMB204 PROJE SUNUM TEKNİKLERİ (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj projelerinin sunumlarında kullanılacak malzemeler, yöntemler vb konularında öğrencilerin bilgi ve görgüsünün geliştirilmesidir.

Dersin içeriği, peyzaj mimarlığı eğitimi alan öğrencilerin eğitimi süresince ve meslek yaşamında, hazırladığı mimari düşünce ve tasarım fikirlerini sunmak için yöntemler, teknikler ve kullanılan yardımcı bilgisayar programlar öğretilerek, mimari görsel sunum konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencilerin el becerilerini ve bilgisayar yardımıyla alıştırmalar yaparak kişisel becerilerini geliştirmek ve farklı durumlar için yöntemler uyarlayarak görsel sunum konusunda öğrenmeyi geliştireceği konuların öğretilmesi

 

 

 

PMB206 DENDROLOJİ-II (Angiospermler) (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı geniş yapraklı (Angiospermae) ağaç ve çalı grubu bitki türlerinin ve özelliklerinin tanıtılması, Latince ve Türkçe isimlerinin öğretilmesi, yayılış alanları ve yetişme ortamı istekleri gibi bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır.

Dersin içeriği, bitkilerin yaşam formları, ağaç, odunsu bitkilerde organların tanımı, isimlendirme (Nomenclature), Angiospermae.

Dersin hedefleri,

-                     Çevredeki bitkilerin isimlendirilmesine ilişkin bilginin verilmesi,

-                     Bitki hayat formlarının tanımlanması,

 

PMB208 PEYZAJ KONSTRÜKİYONU (2+2+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı insan gereksinimleri, insan ve metrik sistemler, antropometri ve ergonomi kavramlarının tanıtılması, donatı elemanlarının tasarım ilkeleri ve bu elemanlara ilişkin kullanılan standartların öğrencilere aktarılması, yapı malzemelerinin özellikleri ve hangi konstrüksiyon elemanlarında kullanılacağına ilişkin bilgiler verilmesidir.

Dersin içeriği, Peyzaj mimarlığı disiplini içinde yer alan temel konstrüksiyon elemanlarının uygulama detaylarını öğretmek.

Dersin hedefleri,

-                     Kentsel donatı elemanlarının kullanım alanları ve bunların yapım koşulları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması.

 

PMB210 İÇ MEKȂN BİTKİLERİ VE TASARIMI (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı iç mekanda yetişen bitki türleri ve özellikleri, üretimleri, yetiştirme ortamları, bakımları konularında öğrencileri bilgilendirmek, iç mekan tasarımlarında hangi türlerin ne şekilde kullanılacağına yönelik uygulamalar yaptırmaktır.

Dersin içeriği, iç mekan bitkilerinin ekolojik özellikleri •İç mekan bitkilerinin bakımı •İç mekanda bitkisel tasarım ilkeler •Örnek Uygulamalar.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencilerin, peyzaj mimarlığı iç mekan bitkisel tasarımlarım çalışmalarında kullanılabilecek bitkileri tanıması,

-                     Bu bitkilerin hangi ortamlarda yetiştirilebileceği, ihtiyaçlarının neler olabileceği, bu tip bitkilerde ne tarz sorunlar ile karşılaşılabileceği ve bu sorunların ne şekilde çözülebileceği

-                     İç mekan tasarımlarında bitkisel malzeme ile bütünlük sağlayabilecek diğer materyalleri de tanıma ve bu konularla ilgili bilgilenmelerini sağlamak.

 

PMB212 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı şehir planlamasının tarihsel gelişimi, süreci ve aşamaları; kent kavramı, kent dokusu, yerleşme sistemleri, bölgeleme tekniği ve yoğunluk kavramı, kentsel fonksiyon alanları, özellikleri oluşturdukları kentsel bölgeler, konut alanları, çalışma alanları, kent merkezi ve merkez sorunlarının örnek çözümlerle irdelenmesi, şehir planlamasının uygulama amaçları,; imar planları amaçları ve ölçekleri, mimarlıkla ilgili İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin değerlendirilmesi konularında öğrencilerin bilgi düzeylerinin arttırılmasıdır.

Dersin içeriği, şehir planlamasıyla ilgili bilgiler, kent kavramı ve yerleşim sistemleri gelişimi, fonksiyonel kullanımlar ve ilgili yasa-yönetmeliklerin değerlendirilmesi.

Dersin hedefleri,

-                     Şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı arasındaki ilişkilerin öğrenilmesi.

 

 

 

 

SEÇ-3 SEÇMELİ DERS-III (2+1+0) Kredi – 4 AKTS

SEC202 SULAMA (2+1+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı sulama ve sulama yöntemleri ile ilgili temel prensiplerin öğretilmesi, sulama sistemleri hakkında öğrencilere genel bilgilerin verilmesidir.

Dersin içeriği, sulama sistemleri, infiltrasyon, bitki su tüketimi, sulama randımanları, sulama suyu ihtiyacı, sulama yöntemleri.

Dersin hedefleri,

-                     Sulama ve yöntemlerinin öğrenilmesi,

-                     Peyzaj projeleri ve sulama projeleri arasındaki bağlantının kurulması

 

SEC204 AYDINLATMA (2+1+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı aydınlatma ile ilgili temel prensiplerin öğretilmesi, peyzaj tasarımlarında kullanılan aydınlatma sistemleri ve aydınlatma projeleri hakkında öğrencilere genel bilgilerin verilmesidir.

Dersin içeriği, aydınlatma sistemleri ve yöntemleri

Dersin hedefleri,

-                     Aydınlatma ve yöntemlerinin öğrenilmesi,

-                     Peyzaj projeleri ve aydınlatma projeleri arasındaki bağlantının kurulması

 

SEÇ-4 SEÇMELİ DERS-IV (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

SEC206 RESİM-II (2+0+0) 2 AKTS

Dersin amacı çizim gerektiren dersler için öğrencilerin serbest el becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Dersin içeriği, resmin teknik sorunlarını ve uygulamalarını ön plana alan “resim nasıl yapılır?” sorusuna odaklanılmaktadır. Aktarma süreçlerine ilişkin görselleştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Dersin hedefleri,

-                     Temel çizim tekniklerinin öğretilmesi ve serbest el becerisinin geliştirilmesi.

 

5.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

PMB301 TASARIM STÜDYOSU-III (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj projesi (alan analizleri ve fonksiyon diyagramı, avan proje, kesin proje, yapısal uygulama projesi, bitkisel uygulama projesi, detay projeler, kesit, perspektif, maket) aşamalarının anlatılarak öğrenciler tarafından kent parkı örneğinde uygulanmasının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, Teorik anlatımlardan, haftalık bireysel uygulamalardan ve 3-4 kişilik ekiplerle geliştirilecek projelerden oluşmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarını aşağıdaki tasarım öğelerini ve tasarım ilkelerini kullanarak sürdüreceklerdir: • Nokta, çizgi, düzlem, hacim, • Şekil, boyut, renk, doku, konum ve yönlenme • Bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık • Biçimin dönüştürülmesi • Biçimi ve mekanı tanımlama ve düzenleme • Doğal ve insan yapımı çevrelerde bu öğelerin görsel özelliklerinin algılanması • Algılananın sunulması.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencinin temel tasarım konusundaki bilgisinin ve görgüsünün geliştirilmesi,

-                     Kavramsal çizimler, eskizler ve üç boyutlu modelleme yoluyla yaratıcılığın güdülenmesi, algılama ve el becerilerinin geliştirilmesi

 

 

 

PMB304 PLANLAMA STÜDYOSU-I (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj planlama çalışmalarında doğal ve kültürel peyzaj analiz yöntemlerinin öğretilmesi, öğrenciler tarafından doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik kaynakları tanımasının sağlanması, peyzaj ve peyzaj planlamaya yönelik kavramların öğretilmesi, öğrencilerin peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, bu ders, Planlama Stüdyosu II dersinin ön hazırlığı niteliğindedir. Planlama Stüdyosu I kapsamında gerçekleştirilen seçilen alana yönelik envanter ve analiz çalışmaları, Planlama II Stüdyosu dersinde peyzajın korunması, kullanılması, geliştirilmesi ve yönetilmesine yönelik kararların üretilmesinde ve “Peyzaj Gelişim Stratejileri”nin belirlenmesinde ve Peyzaj Planının hazırlanmasında temel oluşturacaktır.

Dersin hedefleri,

-                     Bu ders kapsamında öğrencilerin teorik peyzaj planlama bilgilerini kullanarak seçilen bir çalışma alanında peyzaj envanteri- mekansal yapı analizi çalışmalarını gerçekleştirmeleri,

-                     Neden-sonuç ilişkisini kurmaya yönelik becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

PMB305 ÇİMLER VE YER ÖRTÜCÜLER (2+2+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı, çim ve yer örtücü bitki türlerinin tanıtılması, morfolojik özelliklerinin, isteklerinin yetiştirme ve bakım koşullarının öğrencilere öğretilmesi, peyzaj düzenlemelerinde kullanıldığı yerler ve kullanım özelliklerinin öğretilmesidir. 

Dersin içeriği, Dış mekan bitkilerinden tek ve çok yıllık yer örtücü ve çim bitkilerinin tanınması, üretim yöntemleri, özellikleri, peyzaj mimarlığında kullanım alanları, alanda yapılan çalışmalarla bitkilerin tanınması.

Dersin hedefleri,

-                     Çim türleri, çim karışımları ve çim tesis yöntemlerine ilişkin temel bilgilere sahip olma,

-                     Farklı gruplardaki yer örtücü örneklerinin hazırlanan sunum ve uygulamalarla tanınması,

-                     Saf ve karışım çim türlerinin dokusunun uygulamalarla tanınması

 

PMB307 KENTSEL TASARIM (2+2+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı kentin tanımlanarak kentsel alanlarda yer alan kullanım alanları ve bu alanlara ilişkin tasarım ilkelerinin öğrencilere öğretilmesidir. 

Dersin içeriği, kentsel tasarım kuramlarını kullanarak, kentsel tasarım ilke, yöntem ve tekniklerini kullanarak meseleleri tanımlanan kentsel alanlar ya da parçalar üzerinde gerekli analizleri yaparak tematik kentsel tasarım fikir projeleri geliştirmelerinin sağlanması, bu sayede kentsel tasarım sürecinin aşamalarının öğretilmesi, bu aşamalarda peyzaj mimarı rolünün öneminin kavratılması.

Dersin hedefleri,

-                     Kentsel tasarım ilke, yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi,

-                     Kentsel alanlar üzerinde fikir geliştirmek ve analiz yapılmasını sağlamak,

-                     Kentsel tasarım sürec, aşamalarının öğrenilmesi

 

PMB309 KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN PLANLAMA (2+0+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı açık ve yeşil alan kavramları, kentsel doku analizleri, fonksiyonlar, kentsel yeşil alan sınıflandırması, kent içinde yer alan farklı ölçeklerdeki yeşil alanların ve bunların özellikleri ile fonksiyonlarının tanımlanması, açık ve yeşil alanların planlama- tasarım ilkeleri ve uygulamalarının öğretilmesidir.

Dersin içeriği, Kent ve Kentleşme olayları[kentsel planlama fikrinin gelişimi ve Türkiyede 80 öncesi ve sonrası kentleşme dinamikleri], Kentlerde zoning, Açık ve yeşil alan kavramı, imar planlarında açık ve yeşil alanlar,açık ve yeşil alanların fonksiyonları,açık ve yeşil alan sistemleri, sınıflandırılması ve standartları,kentsel peyzaj planlamasının genel esasları.

 

Dersin hedefleri,

-                     Kentsel peyzaj planlamasının kent planlamasının ayrılmaz bir parçası olduğu bilincine sahip olmak,

-                     Planlama konusunda eleştirel bakışa sahip olmak

-                     Teorik bilgileri pratiğe aktarabilmek

 

PMB311 TASARIM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ (1+2+0) Kredi – 2 AKTS

Dersin amacı bitkilerdeki fizyolojik olaylar, bitki besin elementleri, bitki-su ilişkileri, fotosentez ve solunum olayları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, bitkilerin temel fizyolojik süreçleri, difüzyon, osmos, su kaybı, bitki-toprak-su ilişkileri.

Dersin hedefleri,

-                     Bitkilerde meydana gelen temel fizyolojik olaylar hakkında bilgi edinilmesi,

-                     Fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi edinilmesi

 

PMB313 PEYZAJ EKOLOJİSİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilere ekoloji, ekosistem, habitat, peyzaj ekolojisi, ekolojik ağlar gibi konularda bilgi vermek, öğrenciler tarafından peyzajı biçimlendiren mekanizmalar (jeomorfolojik süreçler, leke, koridor ve matris terimlerinin, canlı ve cansız peyzaj bileşenlerinin birbirleriyle etkileşimlerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin içeriği, ekolojinin tanımı, popülasyon dinamiği, biyotik ve abiyotik faktörlerin peyzajı biçimlendiren mekanizmalar ve süreçler üzerindeki etkileri.

Dersin hedefleri,

-                     Peyzaj ekolojisine ait temel kavramların ve peyzajın yapısını oluşturan faktörler ile aralarındaki ilişkilerin öğretilmesi.

 

SEÇ-5 SEÇMELİ DERS-V (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

SEC301 FİDANLIK TEKNİĞİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı fidanlık tekniği, fidan çeşitleri, seçimi, plantasyon teknikleri, saha hazırlama, temizlik, toprak işleme, sulama, dikim zamanları ve yöntemleri gibi konularda öğrencilere bilgi verilmesidir.

Dersin içeriği, Temel kavramlar, tohum kaynakları, fidanlık yerinin seçimi ve kuruluşu, generatif ve vejetatif yolla fidan üretimi, şaşırtma, fidanlıklarda bakım, fidan tipleri, fidan sökümü, sınıflandırma, ambalajlama ve sevki. Temel kavramlar, ağaçlandırmanın tarihçesi ve önemi, ağaçlandırma faaliyetlerinin planlanması, arazi hazırlığı ve toprak işleme yöntemleri, ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma, ağaçlandırmada koruma ve bakım, özel nitelikle ağaçlandırmalar.

Dersin hedefleri,

-                     Tohum ve fidan kaynakları, fidanlıkların kuruluşu, fidan üretimi konusunda temel bilgileri vermek.

-                     Çeşitli amaçlarla yapılan ağaçlandırma faaliyetlerini planlama ve uygulama tekniklerini öğrenmek

 

 

 

SEC303 EKOTURİZM (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilere ekoturizm kavramının anlatılması, ekoturizmin önemi ile dünyada ve Türkiye’de yapılan uygulamalar konusunda bilgi verilmesidir.

Dersin içeriği, sürdürülebilir turizm ve ekoturizme ilişkin temel kavramlar, önemi, ekoturizm ilkeleri, türleri, korunan alanlar, yerel halk ve yasal güçler, ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri.

Dersin hedefleri,

-                     Ekoturizm ve sürdürülebilir turizm kavramlarının öğrenilmesi,

-                     Koruma alanları ile ekoturizm sorunlarının belirlenmesi ve çözümlerin üretilmesi

 

SEÇ-6 SEÇMELİ DERS-V (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

SEC305 TENİS (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin spor etkinliklerine katılımının ve tenis dalında yetkinlik kazanmalarının sağlanmasıdır.

 

SEC307 MASA TENİSİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin spor etkinliklerine katılımının ve masa tenisi dalında yetkinlik kazanmalarının sağlanmasıdır.

 

SEC309 BADMINTON (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin spor etkinliklerine katılımının ve badminton dalında yetkinlik kazanmalarının sağlanmasıdır.

 

6.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

PMB3012 TASARIM STÜDYOSU IV (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj projesi (alan analizleri ve fonksiyon diyagramı, avan proje, kesin proje, yapısal uygulama projesi, bitkisel uygulama projesi, detay projeler, kesit, perspektif, maket) aşamalarının anlatılarak öğrenciler tarafından kent meydanı örneğinde uygulanmasının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, Teorik anlatımlardan, haftalık bireysel uygulamalardan ve 3-4 kişilik ekiplerle geliştirilecek projelerden oluşmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarını aşağıdaki tasarım öğelerini ve tasarım ilkelerini kullanarak sürdüreceklerdir: • Nokta, çizgi, düzlem, hacim, • Şekil, boyut, renk, doku, konum ve yönlenme • Bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık • Biçimin dönüştürülmesi • Biçimi ve mekanı tanımlama ve düzenleme • Doğal ve insan yapımı çevrelerde bu öğelerin görsel özelliklerinin algılanması • Algılananın sunulması.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencinin temel tasarım konusundaki bilgisinin ve görgüsünün geliştirilmesi,

-                     Kavramsal çizimler, eskizler ve üç boyutlu modelleme yoluyla yaratıcılığın güdülenmesi, algılama ve el becerilerinin geliştirilmesi

 

PMB304 PLANLAMA STÜDYOSU-II (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj planlama çalışmalarında doğal ve kültürel peyzaj analiz yöntemlerinin öğretilmesi, öğrenciler tarafından doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik kaynakları tanımasının sağlanması, peyzaj ve peyzaj planlamaya yönelik kavramların öğretilmesi, öğrencilerin peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmasının sağlanması ve örnek bir alan üzerinde öğrenilen bilgilerin öğrenciler tarafından uygulanmasıdır.

Dersin içeriği, peyzajın korunması, kullanılması, geliştirilmesi ve yönetilmesine yönelik kararların üretilmesinde ve “Peyzaj Gelişim Stratejileri”nin belirlenmesinde ve Peyzaj Planının hazırlanmasında temel oluşturmak

Dersin hedefleri,

-                     Bu ders kapsamında öğrencilerin teorik peyzaj planlama bilgilerini kullanarak seçilen bir çalışma alanında peyzaj envanteri- mekansal yapı analizi çalışmalarını gerçekleştirmeleri,

-                     Neden-sonuç ilişkisini kurmaya yönelik becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

PMB306 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj mimarlığı uygulamalarında kazı dolgu hesaplama yöntemleri, arazi modeli oluşturma, ulaşım, otopark vb. sistem çözümleri, drenaj sistemleri, aydınlatma sistemleri gibi konularda öğrencilerin bilgi birikimin arttırmaktır.

Dersin içeriği, Arazi tanıma bilgileri, tesviye, alan ve hacim hesapları, yol planlama ve inşaatı, köprü, gölet, aydınlatma bilgilerini içerir.

Dersin hedefleri,

-                     Ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu şekillendirmek için matematik diğer bilimdallarının kullanılması,

 

PMB308 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı harita ve uydu görüntüsü projeksiyonları, coğrafi veriler, ArcGIS programı ve kullanım alanları ile uygulama örneklerinin öğrencilere aktarılmasıdır.

Dersin içeriği, Temel harita bilgileri (harita nedir, ölçek, harita çeşitleri), temel harita bilgileri (harita projeksiyonları, koordinat sistemleri), konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel Kavramlar ve tanımlar, CBS bileşenleri ve CBS sistemlerinin temel fonksiyonları, CBS veri tabanı ve CBS-CVT de bazı kavramlar ve tanımlar, konumsal veri yapıları Raster veri modelleri, Vektör veri modelleri, Topoloji Kavramı ve Topolojinin CBS Açısından Önemi, CBS’de veri toplama yöntemleri, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Sorgulama ve Analizler, Topolojik Bindirme Analizleri, Yakınlık Analizleri, Ağ (Network) Analizleri, Sayısal Yükseklik Analizleri, Bilgilerin sunulması ve harita tasarımı. Uzaktan algılamada temel kavramlar ve tarihçesi, uzaktan algılamanın avantajları, uzaktan algılamanın gerçekleşme şekli, uzaktan algılamada atmosferik etkiler, uzaktan algılamada çözünürlük özellikleri ve uzaktan algılama platformları, başlıca çözünürlük özelliklerine göre uzaktan algılama uyduları ve özellikleri, uydu görüntülerin kullanım alanları, görüntü işleme, bant aritmetik işlemler, görüntü sınıflama ve analizi.

Dersin hedefleri,

-                     Temel harita bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak,

-                     CBS hakkında bilgi sahibi olmak,

-                     UA hakkında bilgi sahibi olmak,

-                     CBS ve UA’nın peyzaj mimarlığında kullanım alanlarını öğrenmek.

 

PMB310 PEYZAJDA SORUNLU ALANLAR VE ONARIMI (2+2+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencileri topoğrafya, toprak, vejetasyon, peyzaj bozulması, peyzajda sorunlu alanlar ve onarım yöntemleri, erozyon ve zararları gibi konularında bilgilendirmektir.

Dersin içeriği, kumul, maden, taş ocakları, şevli alanlar gibi sorunlu alanlara yapılacak bitkilendirme ve peyzaj onarımı tekniklerini içermektedir.

Dersin hedefleri,

-                     Sorunlu alanların tespiti ve özellikleri,

-                     Peyzaj onarımı,

-                     Sorunlu alanlarda kullanılacak yapısal ve bitkisel materyalin belirlenmesi,

 

PMB312 MESLEKİ UYGULAMA VE STAJ (0+4+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı öğrencilere şimdiye kadar verilen bilgilerin uygulatılması, öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri kullanarak sorunları öğrenme ve bu sorunlara çözüm üretme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin içeriği, 6 yarıyıl boyunca verilen mesleki bilgilerin arazide uygulamalı olarak çalışılması.

Dersin hedefleri,

-                     Mesleki bilgi birikimi edinmek ve arazide uygulama yapmak

 

SEÇ-7 SEÇMELİ DERS-VII (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

SEC302 İSTATİSTİK (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı temel istatistik bilgileri vererek, öğrencilerin derslerde ve mesleki çalışmalarında istatistiksel yöntemler kullanarak analiz yapmalarının sağlanmasıdır.

Ders içeriği, istatistik tanımı ve kavramları, veri sunumları, eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, değişkenlik katsayısı, olasılık, olasılık dağılımları, örneklemeler, tahminler, hipotez testleri, çapraz tablolar, korelasyon ve regresyon, indeksler.

Dersi hedefleri,

-                     İktisadi ve işletme verilerinin istatistiksel olarak işlenme tekniklerinin öğrenilmesi,

-                     Değerlendirme ve yorumlama becerisinin kazanılması

-                     İstatistiki sonuçları kullanabilme muhakemenin geliştirilmesi

 

SEC304 ÇEVRE HUKUKU (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin çevre ve çevre hukuku, yasa ve yönetmeliklerle ilgili bilgi birikimlerinin arttırılmasıdır.

Dersin içeriği, Çevre Hukuku dersi Türk Hukuku, karşılaştırmalı hukuk, Avrupa Topluluğu Hukuku ve uluslararası hukuktaki boyutlarıyla çevre sorunlarına ilişkin hukuksal yaklaşım, ölçüt ve uyuşmazlık çözümlerini ele alan bir ders olarak planlanmıştır. Derslerde, hem çevre sorunlarına hukukun sunduğu mevcut araçlara ve çözüm yollarına hem de bunların etkililiği ve yeterliliğine ilişkin tartışmalara odaklanılmaktadır.

Dersin hedefleri,

-                     Çevre hukuku alanında Türkiye’deki güncel değişikliklerin ve etkilerinin açıklanması, eleştirel bakış açısının kazandırılması

-                     Çevre sorunlarının çözümü ve yönetimi konusunda hukuksal normların açıklanabilmesi,

-                     Çevre hukukunun ve çevresel sorunlar arasındaki ilişkilerin kurulması

 

7.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

PMB401 TASARIM STÜDYOSU V (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj projesi (alan analizleri ve fonksiyon diyagramı, avan proje, kesin proje, yapısal uygulama projesi, bitkisel uygulama projesi, detay projeler, kesit, perspektif, maket) aşamalarının anlatılarak öğrenciler tarafından turizm tesisi örneğinde uygulanmasının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, Teorik anlatımlardan, haftalık bireysel uygulamalardan ve 3-4 kişilik ekiplerle geliştirilecek projelerden oluşmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarını aşağıdaki tasarım öğelerini ve tasarım ilkelerini kullanarak sürdüreceklerdir: • Nokta, çizgi, düzlem, hacim, • Şekil, boyut, renk, doku, konum ve yönlenme • Bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık • Biçimin dönüştürülmesi • Biçimi ve mekanı tanımlama ve düzenleme • Doğal ve insan yapımı çevrelerde bu öğelerin görsel özelliklerinin algılanması • Algılananın sunulması.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencinin temel tasarım konusundaki bilgisinin ve görgüsünün geliştirilmesi,

-                     Kavramsal çizimler, eskizler ve üç boyutlu modelleme yoluyla yaratıcılığın güdülenmesi, algılama ve el becerilerinin geliştirilmesi

 

PMB403 DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı doğal bitki örtüsünün tanımlanması, yayılış alanları, ülkemizin ve bölgenin sahip olduğu doğal bitki zenginliğinin öğrencilere aktarılması ve sürdürülebilir peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında doğal bitki örtüsünün kullanılabilme olanaklarının anlatılmasıdır.

Dersin içeriği, Türkiye’nin doğal ve ekolojik yapısı, ormanları ve sorunları, doğal bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler, Türkiye’nin fitocoğrafik yapısı, doğal bitki bölgeleri, dağılış alanları ve bu bölgelerdeki bitki örtüsünün incelenmesi.

Dersin hedefleri,

-                     Doğal bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörlerin öğrenilmesi,

-                     Doğal bitki örtüsünün peyzaj planlama ve tasarımındaki yeri ve öneminin öğrenilmesi,

-                     Ülke koşullarındaki doğal bitki örtüsünün tanınması.

 

PMB405 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (2+0+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı çevre politikası ve mevzuatı, çevre kanunu, çevresel etki değerlendire mevzuatı, yasal süreçler, çevresel etki değerlendirmenin tarihsel süreçleri, ana ilkeleri, rapor hazırlama gibi konularda öğrencilerin bilgi birikiminin arttırılmasıdır.

Dersin içeriği, ÇED tanımı, kavramı ve tarihçesi, ÇED çalışmasının çerçevesi ve aşamaları, çevre mevzuatı, ÇED yönetmeliği ve ÇED raporu, ÇED raporlarının değerlendirilmesi.

Dersin hedefleri,

-                     ÇED tanımı, ÇED kavramı ve tarihçesi hakkında bilgi kazanımının sağlanması,

-                     Çevre yönetimi kavramı içerisinde ÇED öneminin anlaşılması,

-                     ÇED yönetmeliği uygulama gerekçeleri ve aşamaları hakkında bilgi edinilmesi,

-                     ÇED yönetmeliğini inceleme ve uygulama yetisinin kazandırılması.

 

PMB407 KENT ORMANCILIĞI (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin kent ormanı ve ormancılığı, kent ormanlarının kente katkıları, örnek uygulamalar, kent ormanlarının bakım, onarım ve yönetimi konularında bilgilenmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, Kent ormancılığının peyzaj mimarlığı ile ilişkisi, Kent ormancılığının önemi, amacı ve görevleri, Kent ormancılığının bazı temel kavramlarla ilişkisi, Kent ormancılığının açık ve yeşil alanlarla ilişkisi, Kent ormancılığının kent insanı ile ilişkisi, Kent ağaçlarının önemi ve yararları, Kent içi yol ağaçlarının önemi ve yararları, Yeşil yolların önemi ve yararları, Kent koruluklarının önemi ve yararları, Yeşil kuşakların önemi ve yararları, Kent ormanlarının önemi ve yararları.

Dersin hedefleri,

-                     Kent ormancılığı ile peyzaj mimarlığı arasındaki ilişkiyi öğretmek,

-                     Kent ormancılığı konusunda genel kavramları öğretmek,

-                     Kent ormancılığının çalışma konularını öğretmek.

 

 

PMB409 PEYZAJ YÖNETİMİ (2+0+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı peyzaj yönetimi, yönetimle ilgili genel kavramlar, yönetim işleyişi, paydaşlar, sivil toplum örgütlerinin önemi, yönetimden sorumlu kişi ve kuruluşların tanımlanması, multidisipliner çalışmanın önemi yönetim aşamaları gibi konularda öğrencilere bilgi vermektir.

Ders içeriği, peyzaj yönetimi kavramı, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (APS) ve bu kapsamda peyzaj yönetimi, peyzaj yönetimine teorik yaklaşımlar, peyzaj yönetiminin temel ilkeleri, peyzaj yönetim projesinin hazırlanması ve süreci, peyzaj yönetiminin başarısındaki temel noktalar, peyzaj yönetim çalışmalarına dünyadan ve Türkiye’den örnekler, EUROSCAPES, Türkiye’de peyzaj yönetim sorunları.

Dersin hedefleri,

-                     Peyzaj yönetimine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi,

-                     Peyzaj yönetimi ve APS arasındaki bağlantıların kavranması,

-                     Peyzaj yönetim projesinin hazırlanma sürecine ilişkin bilgilerin edinilmesi

 

PMB411 BİTİRME ÇALIŞMASI-I (0+4+0) Kredi – 6 AKTS

Dersin amacı bölüm öğretim üyelerinden birinin yönetiminde daha önceden belirlenen bir konuda daha detaylı araştırma yapılması ve bu araştırmanın sözlü ve yazılı olarak sunulmasıdır.

Dersin hedefleri,

-                     Uzun bir çalışma sürecinde edinilen bilgilerin, deneyimlerin bir çalışma üzerinde aktarılması.

 

SEÇ-8 SEÇMELİ DERS VIII (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

SEC401 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilerin temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak, çalışma hayatında karşılaşacakları mesleki riskleri tanıtmak, gerekli önlemleri alabilmek dolayısıyla sağlıklı bir iş yeri ortamının kurulmasına destek sağlayabilmek ve ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

Ders içeriği, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetimi, politikalarının oluşturulması, iş kazaları ve olayları inceleme, iş gücü kaybını azaltmak, motivasyon sağlamak.

Dersin hedefleri,

-                     İSG konusunda temel bilgilerin edinilmesi ve çalışma yaşamında uygulanması

 

SEC403 FOTOĞRAFÇILIK (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilerin fotoğraf, fotoğraf çekim yöntemleri, uygulamaları ve peyzaj fotoğraflamalarında poz ayarları konularında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

 

8.                  YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

PMB402 TASARIM STÜDYOSU VI (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı peyzaj projesi (alan analizleri ve fonksiyon diyagramı, avan proje, kesin proje, yapısal uygulama projesi, bitkisel uygulama projesi, detay projeler, kesit, perspektif, maket) aşamalarının anlatılarak öğrenciler tarafından özel alanların (yerleşke, hastane, kamu binaları, karayolları, mezarlıklar gibi) peyzaj tasarımı örneğinde uygulanmasının sağlanmasıdır.

Dersin içeriği, Teorik anlatımlardan, haftalık bireysel uygulamalardan ve 3-4 kişilik ekiplerle geliştirilecek projelerden oluşmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarını aşağıdaki tasarım öğelerini ve tasarım ilkelerini kullanarak sürdüreceklerdir: • Nokta, çizgi, düzlem, hacim, • Şekil, boyut, renk, doku, konum ve yönlenme • Bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık • Biçimin dönüştürülmesi • Biçimi ve mekanı tanımlama ve düzenleme • Doğal ve insan yapımı çevrelerde bu öğelerin görsel özelliklerinin algılanması • Algılananın sunulması.

Dersin hedefleri,

-                     Öğrencinin temel tasarım konusundaki bilgisinin ve görgüsünün geliştirilmesi,

-                     Kavramsal çizimler, eskizler ve üç boyutlu modelleme yoluyla yaratıcılığın güdülenmesi, algılama ve el becerilerinin geliştirilmesi

 

PMB404 PEYZAJ MİMARLIĞINDA YASAL-YÖNETSEL ÇERÇEVE (2+0+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı peyzaj mimarlığı planlama, tasarım ve uygulamalarında kullanılacak tarife ve şartnameler, proje ücretleri, uygulama maliyetleri, ihale dosyalarının hazırlanması, Peyzaj Mimarları Odası ve çalışmaları konularında öğrencilere bilgi vermektir.

Ders içeriği, Peyzaj mimarlarının hazırladıkları plan ve projelerin bağlı oldukları mevzuatın anlatılması amacıyla Peyzaj Mimarları Odası (PMO) mevzuatı, mesleki mevzuat ve ülkemizde uygulanan mevzuatın incelenmesi.

Dersin hedefleri,

-                     Peyzaj mimarları tarafından hazırlanan plan ve projelerin dayandığı mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,

 

PMB406 DOĞAL VE TARİHİ ÇEVRE KORUMA (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin doğal çevre, tarihi çevre ve bu alanlardaki restitüsyon ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Ders içeriği, koruma düşüncesinin tarihi, koruma kavramlarının gelişimi ve yasal çerçevesi, Türkiye’de koruma düşüncesi, mevcut yasalar ve düzenlemeler, korunacak değerler, restorasyon, restorasyon projesinin hazırlanma aşamaları, tarih, binaların yeniden kullanımı, tarihi çevre koruma, koruma imar planlarının hazırlanması, Dünya mirası listesi, kentsel koruma ve uygulamaları, tarihi çevre koruma ve yaklaşımları.

Dersin hedefleri,

-                     Doğal ve tarihi çevre koruma hakkında bilgi sahibi olmak,

-                     Dünya ve ülkemizde tarihi çevre kotuma üzerine örnekler ve uygulanan yasal ve yönetsel çerçevenin öğrenilmesi

 

PMB408 ÇEVRESORUNLARI (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı çevre sorunlarının türleri, çevre sorunlarına neden olan etmenler, meydana getirdikleri zararlar, alınan önlemler, yasal dayanaklar, ulusal ve uluslararası çevre örgütleri gibi konularda öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasıdır.

Ders içeriği, küreselleşme, kentleşme ve çevre sorunları temel olarak ele alınmaktadır. Ayrıca küreselleşme ve iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre politikaları, çevre hukuku konularıdır.

Dersin hedefleri,

-                     Çevre sorunlarının tanımlanması,

-                     Bu sorunların kentleşme ve çevre üzerine etkisinin tanımlanması,

 

PMB410 BİTİRME ÇALIŞMASI-II (0+4+0) Kredi – 4 AKTS

Dersin amacı bölüm öğretim üyelerinden birinin yönetiminde daha önceden belirlenen bir konuda daha detaylı araştırma yapılması ve bu araştırmanın sözlü ve yazılı olarak sunulmasıdır.

Dersin hedefleri,

-                     Uzun bir çalışma sürecinde edinilen bilgilerin, deneyimlerin bir çalışma üzerinde aktarılması.

 

SEÇ-9 SEÇMELİ DERS (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

SEC402 MİKRO BAHÇE (TERRARIUM) TASARIMI (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı mikro bahçe (teraryum) uygulama teknikleri, malzemeleri ve teraryumla ilgili diğer konularda öğrencileri bilgilendirmektir.

 

SEC404 ÇATI, TERAS BAHÇELERİ VE DİKEY BAHÇELER (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Bu dersin amacı çatı, teras bahçeleri ve dikey bahçelerin projelendirilmesi ve uygulanması konularında öğrencileri bilgilendirmektir.

 

SEÇ-10 SEÇMELİ DERS (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

SEC406 GİRİŞİMCİLİK (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı KOBİ kavramını, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal sisteme katkılarını, KOBİ’lerin sorunları ve çözüm önerileri ile pazarlama ve finansman yöntemlerini öğretmektir.

 

SEC408 HALKA İLİŞKİLER (2+0+0) Kredi – 3 AKTS

Dersin amacı, günümüz işletmelerinde önemli faaliyet alanlarından biri olan halkla ilişkiler ve iletişim alanına ilişkin kavramları aktarmak, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının işleyiş biçimini anlatmak ve halkla ilişkiler mesleğinin içerisinde yer alan temel bilgileri sunarak, kurumsal etkinliğin arttırılmasındaki önemi konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.

 

SEÇ-11 SEÇMELİ DERS (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

SEC410 VOLEYBOL (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin spor etkinliklerine katılımının ve voleybol dalında yetkinlik kazanmalarının sağlanmasıdır.

SEC412 YÜZME (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin spor etkinliklerine katılımının ve yüzme dalında yetkinlik kazanmalarının sağlanmasıdır.

 

SEC414 ZAMAN YÖNETİMİ (2+2+0) Kredi – 5 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin zaman yönetimi ve iş akışı oluşturma, program yapma konularında yetkinlik kazanmalarının sağlanmasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 1.04.2019 10:51:10