Tanıtım

Bölümümüz 2018 yılında açılmış olup lisans düzeyindeki ilk öğrencilerini de 2018-2019 eğitim öğretim yılında almıştır. 2018 yılı itibariyle yalnızca lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Bölümümüzde bir profesör, bir doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere 3 akademik personel bulunmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı lisans programı sekiz dönemlik bir müfredattan oluşmaktadır. İlk iki yarıyıl lisans düzeyinde birkaç disiplinlerarası temel ders bulunmaktadır. Müfredatın kalan altı yarıyılı alana özgüdür. Temel dönemde öğrenciler peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarlığı tarihi ve teorisi, bitki materyali, peyzaj tasarımı, peyzaj projesi, doğal sistemler ve tasarım, bilgisayar destekli tasarım ve bilgi sistemleri, peyzaj mimarlığına yönelik temel tasarım ve çizim teknikleri, mimarlık bilgisi, peyzaj planlama, peyzaj mühendisliği, yapı ve malzeme bilgilerini öğrenirler. Peyzaj mimarlığı ders programının 54’ü zorunlu, 33’ü seçmeli dersten oluşmaktadır. bu derslerin 125’i teorik, 70’i uygulama olmak üzere sekiz yarıyılda toplam 159 kredi ve 240 AKTS alınmaktadır.

Peyzaj mimarlığı programının temel eğitim amacı, öğrencileri peyzaj planlama ve tasarım, insan ve doğa bilimleri, peyzaj teorisi ve uygulamaları üzerine inşa edilmiş profesyonel bir kariyere hazırlamaktır. Müfredat, peyzaj mühendisliği (saha planlama) ve inşaat, çevre yönetimi ve taslak hazırlama teknikleri ve ilgili bilgisayar programlarının kullanımının öğretilmesi ile peyzaj tasarımı ve uygulamaları açısından profesyonel uygulamalar dahil olmak üzere profesyonel derslerle desteklenmektedir.

Öğrencilerin tasarım sürecinde problem çözme becerilerini ve veri toplama, analiz etme ve sentezleme aşamalarını içeren bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasına yönelik vurgu yapılmaktadır.

Peyzaj mimarlığı öğrencileri kaynakların verimli kullanımı, ekonomik refah ve sosyal adaletin yanı sıra, tarihi ve kültürel çevrenin korunması gibi meslek etiğine göre de eğitilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde peyzaj tasarımı ve uygulamalarında insan ve doğa bilimleri, peyzaj planlama, görsel iletişim, peyzaj mühendisliği, çevre yönetimi, meslek pratiği konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Araştırma, veri toplama, sentez yapma ve problem çözme becerilerinin tasarıma yansıtılmasını sağlayacak beceriler ile tasarımlarda serbest çizim, teknik çizim ve bilgisayar kullanım becerilerinin kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 14.06.2021 13:14:07